دکتر مخبر: شبکه حمل و نقل ریلی و جاده ای ستون فقرات توسعه کشور است/ هدفگذاری برای ساخت 858 کیلومتر آزادراه و هزار کیلومتر راه آهن

دكتر محمد مخبر در اين جلسه توسعه بخش حمل و نقل كشور را از رويكردهاي اصلي دولت سيزدهم برشمرد و گفت: بايد به نحوي برنامه ريزي شود كه توسعه خطوط ريلي و شبكه جاده اي شامل بزرگراه ها و آزادراه ها با سرعت هر چه بيشتر انجام شود؛ چرا که شبکه حمل و نقل به مثابه ستون فقرات برای توسعه کشور است.
معاون اول رئيس جمهور توسعه خطوط ريلي و جاده اي كشور را پيش نياز توسعه ترانزيت كشور دانست و افزود: اگر ترانزيت رونق پيدا كند و اهداف تعيين شده در اين بخش محقق گردد، در مدت زماني كوتاه شاهد بازگشت سرمايه گذاري هاي صورت گرفته براي توسعه حمل و نقل ريلي و جاده اي كشور خواهيم بود.
دكتر مخبر بر اهميت توسعه حمل و نقل ريلي كشور تاكيد و خاطرنشان كرد: توسعه شبكه راه آهن نقش گسترده اي در رشد اقتصادي و نيز رفاه اجتماعي و اشتغال زايي دارد و با توجه به اينكه ايران با 15 كشور همسايه است، با توسعه خطوط ريلي كشور گامي مهم در جهت بهره برداري از ظرفيت هاي ترانزيت برداشته خواهد شد و از تلفات انساني و مالي در ترددهاي جاده اي نیز كاسته مي شود.
معاون اول رئيس جمهور در ادامه با يادآوري اينكه منابع دولت براي توسعه حمل و نقل ريلي و جاده اي به نسبت محدود است، بر ضرورت ايجاد تنوع در تأمين منابع مالي مورد نياز تأكيد كرد و گفت: جذب سرمايه هاي مردمي، مشاركت بخش خصوصي و استفاده از روش تأمين مالي خارجي مي تواند كمك هاي شاياني براي سرعت بخشيدن به روند توسعه حمل و نقل كشور داشته باشد وگرنه صرفا با منابع دولتی نمی توان در مدت زمان مطلوب به اهداف تعیین شده رسید.
دكتر مخبر وزارت راه و شهرسازي را مكلف كرد براي هر يك از پروژه ها، كريدورها و خطوط ريلي و جاده اي در دست احداث، بسته پيشنهادي براي جذب سرمايه گذاري و روش هاي متنوع تامين مالي تدوين و براي تصويب نهايي ارايه دهد.
معاون اول ریيس جمهور افزود: دولت حمايت ها، پشتوانه ها و مجوزهاي لازم را جهت استفاده از سرمايه هاي مردمي و منابع مالي بخش خصوصي و خارجی براي وزارت راه و شهرسازي فراهم خواهد كرد و لازم است اين وزارتخانه نيز برنامه ريزي ها را به نحوي انجام دهد كه مردم و بخش خصوصي نسبت به سرمايه گذاري در پروژه هاي حمل و نقل ريلي و جاده اي ترغيب شوند.
وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه با اشاره به رشد دو و نیم برابری حمل بار در ترانزیت ریلی در سال گذشته بر هدفگذاری این وزارتخانه برای تحقق کامل شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی در کمترین زمان ممکن تاکید کرد و افزود: در صورت تامین اعتبار لازم امکان راه اندازی 293 کیلومتر آزادراه تا یک سال آینده و 858 کیلومتر آزادراه و هزار کیلومتر راه آهن در برنامه توسعه کوتاه مدت وجود دارد. 
در اين جلسه معاونين وزارت راه و شهرسازي گزارش هايي از آخرين وضعيت پروژه هاي حمل و نقل كشور شامل راه آهن و خطوط ريلي و همچنين شبكه جاده اي و بزرگراهي كشور ارايه كردند و ضمن تشريح آخرين وضعيت موجود، به بيان گزارشي از اعتبارات مورد نياز جهت نگهداري شبكه حمل و نقل جاده اي و ريلي و همچنين ايجاد و تكميل پروژه هاي مرتبط با توسعه حمل و نقل ريلي و جاده اي پرداختند.
در اين جلسه مقرر شد وزارت راه و شهرسازي ظرف مدت 3 هفته بسته هاي پيشنهادي و روش هاي تامين مالي براي اجراي پروژه هاي اولويت دار در دست اقدام و همچنين نگهداري شبكه حمل و نقل جاده اي و ريلي كشور تدوين و ارايه كند.