جلسه بررسی آخرین وضعیت دستگاه ها در خصوص تسهیل مجوزدهی به کسب و کارها