مراسم اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی