بازدید از مرکز مانیتورینگ مدیریت راه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور