ممنوعیت جابجایی، عزل و یا نصب مدیران در کلیه سطوح ملی، استانی و شهرستانی تا استقرار دولت

متن كامل بخشنامه معاون اول رييس جمهور به شرح ذيل است:
بسمه تعالي
به كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، بانك ها و شركت هاي دولتي
حسب اطلاع واصله برخي دستگاه هاي دولتي يا وابسته به دولت در روزهاي اخير اقدام به عزل، نصب و يا جابجايي برخي مديران دولتي يا اعضاي هيات هاي عامل و هيات مديره شركت ها و سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت را نموده اند.
بدينوسيله اعلام مي نمايد تا استقرار دولت از هرگونه جابجايي و عزل و يا نصب مديران در كليه سطوح ملي، استاني و شهرستاني جدا خودداري شود.
محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور