افتتاح فاز دوم خط يك مترو اصفهان با حضور دكتر جهانگيري
افتتاح فاز دوم خط يك مترو اصفهان با حضور دكتر جهانگيريدكتر اسحاق جهانگيري عصر امروز در جريان سفري دو روزه به استان اصفهان، با حضور در ايستگاه تختي مترو اصفهان، فاز دوم خط يك قطار شهري اصفهان و 4 ايستگاه جديد آن را افتتاح كرد.
گفتني است ايستگاه تختي يازدهمين ايستگاهي است كه قطار شهري اصفهان به آن وارد مي شود و براي بهره برداري از فاز دوم از خط يك مترو و 4 ايستگاه جديد آن، 300 ميليارد تومان هزينه شده است.