دکتر روحاني بر تامين کالاهاي اساسي تاکيد جدي دارد
معاون اول رييس جمهور عصر امروز(چهارشنبه) در جلسه مربوط به تامين کالاهاي اساسي و نحوه تامين يارانه مورد نياز، اظهار داشت: دکتر روحاني نسبت به تامين کالاهاي اساسي اهميت فراواني قائل هستند و تاکيد جدي دارند که مشکل و دغدغه اي تا پايان سال براي تامين اين کالاها وجود نداشته باشد.
در اين جلسه که وزراي «امور اقتصادي و دارايي»، «جهاد کشاورزي»، «صنعت، معدن و تجارت» و همچنين «رييس کل بانک مرکزي» و «معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور» نيز حضور داشتند، موضوع «نحوه تامين کالاهاي اساسي براي نيمه دوم سال جاري» مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
ميزان يارانه مورد نياز و نحوه تامين آن براي کالاهاي اساسي از ديگر موضوعات مورد بحث در اين نشست بود که پس از تبادل نظر و ارائه پيشنهادات و ديدگاههاي کارشناسي، حاضرين در جلسه تدابير و تصميمات لازم را براي تامين يارانه مورد نياز اتخاذ کردند.
گفتني است پس از اين نشست، جلسه ديگري نيز به رياست معاون اول رييس جمهور و با حضور تيم اقتصادي دولت تشکيل و به موضوع «گزارش وضعيت موجود اقتصاد کشور» پرداخته شد.