تأکید دکتر جهانگیری برای رسیدگی به خسارات کشاورزان شهرستان رودبار کرمان

به دنبال وزش طوفان شدید شن در شهرستان رودبار استان کرمان در روزهای اخیر که موجب خسارات زیادی به کشاورزان این منطقه محروم گردید، دکتر اسحاق جهانگیری طی پی نوشتی خواستار رسیدگی به این مشکل و جبران خسارات کشاورزان شد.
متن پی نوشت معاون اول رییس جمهور به شرح زیر است:
جنابان آقایان دکتر خاوازی، دکتر رحمانی فضلی و دکتر نوبخت
شهرستان رودبار از جمله مناطق مستعد و محروم کشور است و متأسفانه آسیب زیادی به بخش کشاورزی؛ که مهمترین منبع درآمد مردم می باشد، وارد شده است؛ لطفاً رسیدگی و برای جبران خسارات کشاورزان پیشنهاد لازم به دولت ارسال شود.