دستور معاون اول رییس جمهور بر تامین اعتبار پروژه رصدخانه ملی ایران

درپی درخواست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دکتر جهانگیری مبنی بر «تخصیص اعتبار مورد نیاز در ردیف بودجه سال 1399 به منظور اتمام پروژه رصد خانه ملی ایران»، معاون اول رییس جمهور از نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه خواست نسبت به تامین اعتبار رصد خانه مذکور در سال 99 اقدام لازم را بنماید.