با حضور معاون اول رییس جمهور؛
کریدور چین ـ. قزاقستان ـ. ایران افتتاح شد

کریدور چین  ـ. قزاقستان  ـ. ایران افتتاح شددكتر اسحاق جهانگيري در حاشيه افتتاح اين كريدور اظهار داشت: يكي از مسيرهاي مهم تجاري كشور با كشورهاي همسايه و با كشور چين امروز افتتاح مي شود و اولين محموله تجاري از اين مسير وارد بندر كاسپين خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور اظهار داشت: جاده ابريشم كه همواره بيانگر ارتباط فرهنگي ـ تاريخي و اقتصادي چين از طريق كشورهاي ايران و همسايگان ايران با اروپا و آفريقا بوده است امروز از مسير جديدي بازگشايي مي شود و اولين محموله تجاري از طريق اين مسير وارد خواهد شد.
وي اظهار اميدواري كرد ارتباط و همبستگي ما با كشورهاي همسايه و كشور چين توسعه يافته و روابط راهبردي ما با اين كشورها گسترش پيدا كند.
دكتر جهانگيري قرار است تا دقايقي ديگر در مراسم افتتاح اين كريدور حمل و نقلي سخنراني كند.