از سوي دكتر جهانگيري صورت گرفت؛
افتتاح بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبي بهبهان
افتتاح بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبي بهبهاندكتر اسحاق جهانگيري در ادامه برنامه هاي دومين روز از سفر به استان خوزستان با حضور در شهرستان بهبهان، دو واحد گاز نيروگاه سيكل تركيبي بهبهان هر كدام به ظرفيت 163 مگاوات را مورد بهره برداري قرار داد.
معاون اول رييس جمهور همچنين به اتفاق وزير نيرو از بخش هاي مختلف اين نيروگاه بازديد و در جريان جزئيات فني اين پروژه قرار گرفت.
گفتني است براي اين پروژه كه شامل دو واحد گازي و يك واحد بخار است حدود 1200 ميليارد تومان سرمايه گذاري شده كه در اين فاز واحدهاي گاز به افتتاح رسيده است.
براساس گزارش مديران پروژه واحد بخار نيروگاه نيز در خرداد ماه به بهره برداري خواهد رسيد.
معاون اول رييس جمهور قرار است تا دقايقي ديگر در مراسم افتتاح اين نيروگاه سخنراني كند.