معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد:
راه اندازي بخش توليد و صنعت كشور براي دولت يك اولويت مهم است/ دولت از دريافت نظرات و پيشنهادات خانه هاي صنعت و معدن استقبال مي كند
راه اندازي بخش توليد و صنعت كشور براي دولت يك اولويت مهم است/ دولت از دريافت نظرات و پيشنهادات خانه هاي صنعت و معدن استقبال مي كنددكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاكيد بر اينكه راه اندازي بخش توليد و صنعت كشور براي دولت يك اولويت مهم است، گفت: دولت به طور جدي به دنبال آن است كه بستري مناسب براي فعالان بخش صنعت و معدن كشور فراهم كند تا واحدهاي توليدي و صنعتي كشور با نشاط به كار و فعاليت خود ادامه دهند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به مشكلات واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي اظهار داشت: برخي از اين مشكلات همچون شرايط اقتصادي و اوضاع بين المللي كشور جزو عوامل محيطي هستند كه مديريت اين عوامل خارج از اختيار روساي بنگاه هاي اقتصادي است اما برخي عوامل نظير ساختار نيروي انساني، تحقيق و توسعه براي افزايش بازدهي و بهره‌وري و تلاش براي بهبود كيفيت محصولات، از موضوعات درون بنگاهي هستند كه‌ براي راه اندازي بخش توليد، بايد توسط مديران بنگاه ها اصلاح و بازنگري شوند.
معاون اول رييس جمهور خانه هاي صنعت و معدن كشور را زبان گوياي صنعتگران و فعالان بخش معدن توصيف كرد و گفت: دولت از دريافت نظرات و ديدگاههاي كارشناسي اعضاي خانه هاي صنعت و معدن و پيشنهادات سازنده آنها استقبال مي كند و علاقه مند است در تصميم گيري ها، از اين نظرات استفاده كند.
در اين جلسه برخي از روساي خانه هاي صنعت و معدن استان هاي مختلف كشور نيز ضمن اعلام آمادگي براي همراهي با برنامه هاي دولت، از اقدامات و سياست گذاري هاي دولت تدبير و اميد قدرداني كردند و افزودند: مهار تورم بالاي 40 درصد يكي از بزرگترين دستاوردهاي دولت بود و دولت توانست به دور از هيجانات و بدون عوام فريبي اقدامات ارزنده اي را در اين مدت انجام دهد.
روساي خانه هاي صنعت و معدن كشور همچنين با انتقاد سياست هاي غلط و تصميمات نادرست در سالهاي گذشته، از تلاش ها و دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در بخش هاي مختلف و بويژه در بخش سياست خارجي قدرداني كردند.
روساي خانه هاي صنعت و معدن در ادامه اين جلسه به بيان مهمترين دغدغه ها و دل‌مشغولي هاي خود بخصوص ضرورت برطرف‌سازي مشكلات فراروي بخش صنعت و معدن كشور و نيز رفع موانع توليد پرداختند و پيشنهاداتي را در جهت بهبود وضعيت صنعت و معدن كشور ارائه كردند.