از سوي دكتر جهانگيري صورت گرفت؛
بهره برداري از نخستين واحد تحقيقاتي نيمه صنعتي توليد رنگدانه تيتانيوم كشور
بهره برداري از نخستين واحد تحقيقاتي نيمه صنعتي توليد رنگدانه تيتانيوم كشوردكتر اسحاق جهانگيري پس از كلنگ زني كارخانه هاي فراوري كنسانتره و سرباره تيتانيوم، از نخستين واحد تحقيقاتي نيمه صنعتي توليد رنگدانه تيتانيوم كشور بازديد و آن را افتتاح كرد.
مبلغ قراداد اين پروژه بيش از 2 ميليون يورو و خوراك ورودي آن روزانه 5 تن كنسانتره دي اكسيد تيتانيوم است.