تحويل كشتي اقيانوس پيماي كانتينربر كاشان با حضور معاون اول رييس جمهور / با حضور دكتر جهانگيري سكوي گازي 17B پارس جنوبي بارگيري و انتقال يافت
تحويل كشتي اقيانوس پيماي كانتينربر كاشان با حضور معاون اول رييس جمهور / با حضور دكتر جهانگيري سكوي گازي 17B  پارس جنوبي بارگيري و انتقال يافتدكتر اسحاق جهانگيري ظهر امروز (سه شنبه) با حضور در منطقه ويژه اقتصادي كشتي سازي خليج فارس در مراسم تحويل اين شناور اقيانوس پيما در مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران حضور يافت.
كشتي اقيانوس پيماي كانتينربر كاشان سومين اقيانوس پيماي ساخت مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران است كه با موفقيت به آب انداخته مي شود.
اين شناور از لحاظ كيفي از مشابه خارجي برتر است و طراحي و تمام مراحل ساخت و راه اندازي آن به دست متخصصان داخلي انجام شده است.
اين كشتي داراي 29 سيستم و مجموعه اصلي است كه در مجموع شامل 300 هزار بسته كاري مي باشد.
گفتني است معاون اول رييس جمهور دقايقي قبل در مراسم بارگيري و انتقال سكوي گازي 17 Bپارس جنوبي نيز حضور يافت. اين سكو به دست متخصصان ايراني طراحي و ساخته شده كه هم اكنون پس از اين مراسم از خشكي به دريا حمل و نصب خواهد شد.