به رياست دكتر جهانگيري؛
شانزدهمين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تشكيل شد
دکتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه ضمن تبريک عيد سعيد فطر به همه مسلمانان جهان، با اشاره به اهميت طرح‌هاي کلان ملي پژوهش و فناوري كشور، بر ضرورت توجه ويژه به بخش پژوهش در بودجه سال 94 و برنامه ششم توسعه و لزوم سازماندهي تشکيلات اجرايي طرح‌هاي کلان پژوهشي تاکيد کرد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به مشكلات دستگاههاي اجرايي كشور و نياز آنها به انجام تحقيقات كلان ملي افزود: ضروري است که تعريف روشني از طرح‌هاي کلان ملي پژوهش و فناوري وجود داشته و همه مسايل مرتبط با يک طرح، از لحظه آغاز تا زمان تبديل آن به محصول، مشخص و قابل پي گيري باشد.
دکتر جهانگيري از دستگاههاي اجرايي، دانشگاهها و شوراي عالي عتف خواست طرح هايي را به عنوان طرح كلان مورد توجه قرار دهند كه ضمن تكميل زنجيره اقتصادي طرح ، در نهايت به توليد محصول مشخص منجر شده و بخشي از وابستگي كشور را كاهش دهد.
معاون اول رييس جمهور خواستار تشکيل جلسه‌اي متشکل از دستگاه‌هاي اجرايي و دانشگاه‌هاي مرتبط، به منظور دستيابي به ديدگاهي مشترک در خصوص طرح هاي كلان شد.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: لازم است در آن جلسه شاخص‌هاي تعيين يک طرح کلان، چگونگي تأمين بودجه مورد نياز، نحوه ارتباط و همکاري ميان دستگاه‌هاي اجرايي و دانشگاه‌ها و همه جزئيات لازم براي تعيين و اجراي يک طرح کلان مشخص شود و نتايج حاصله براي تصويب نهايي در جلسه آتي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مطرح گردد.
در اين جلسه دبيرکل شوراي عالي عتف گزارشي از ارزيابي طرح‌هاي کلان ملي پژوهش و فناوري ارائه كرد و به بيان توضيحاتي در خصوص ميزان پيشرفت ارزيابي طرح هاي كلان تا آخر تيرماه سال جاري، تعداد طرح هاي كلان ملي داراي متقاضي رسمي و غيررسمي از دستگاههاي اجرايي، تعداد طرح هاي بلاتكليف و الگوي تصميم گيري در خصوص نحوه فعاليت طرح هاي كلان پرداخت.
در اين جلسه سند سياست‌ها و اولويت‌هاي پژوهشي و فناوري کشور در سال 93 با رويکرد اقتصاد مقاومتي و همچنين گزارش عملکرد اعتبارات بخش تحقيقاتي دستگاه هاي اجرايي کشور بر اساس بند 116 قانون بودجه سال 92 و ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه جهت ارائه به مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، آموزش وپرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، معاونين برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و علمي و فناوري رييس جمهور، رييس دانشگاه آزاد اسلامي ، روساي فرهنگستان‌هاي هنر و زبان و ادبيات فارسي و نمايندگان منتخب مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه حضور داشتند.